افزایش سرعت و دقت در مطالعه از کارگاه های تحصیلی

افزایش سرعت و دقت در مطالعه 

دو مشکل اساسی یا دو مزیت رقابتی !؟ 


سرعت و دقت 

در مطالعه و تست زنی 


مطمئنا دو فاکتور بسیار مهم و تاثیر گذار در سال کنکور


◀️ راهکارهای علمی و عملیاتی برای افزایش سرعت در مطالعه چیست !؟

◀️ چگونه دقت خودم را افزایش دهم !؟

◀️ چگونه تعداد تست خود را در بازه های مطالعاتی چندین برابر کنم !؟

◀️ عوامل تشدید کننده حواس پرتی چیست !؟ 


راز افزایش تعداد تست دانش آموزان مهندس معینی از ٣٠٠ تست در هفته به ١۴٠٠ تست در هفته چیست !؟