مصاحبه با رتبه 99 کنکور ریاضی - سینا جهانگیری از کارگاه های تحصیلی

مصاحبه با رتبه 99 کنکور ریاضی - سینا جهانگیری

روش مطالعه - تعداد تست - منابع 

اشتباهات . نقاط قوت