ادامه ویژگی های رتبه های برتر از کارگاه های تحصیلی

35 ویژگی رتبه های برتر 

ادامه مهمترین تمایزهای رتبه های برتر با سایر دانش آموزان 

ذهنیت یک رتبه برتر چگونه است ؟